اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه اشک - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 08:15

وقتی چشمانم را پرده بلوری اشک می پوشاند 


دنیاجلو دیدگانم لرزان وتار می شود درست مثل روزگارم و باز سکوت 


سکوت در برابر تمام نامردیهای تو


میبینم که چگونه تقاص کارهایت را به دنیا پس میدهی


چشمانم را در سکوت نظاره میکن


من پاسخت را به دنیا میسپارم