اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه خسته ام - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 08:20

هنوزهم خستگیهایم را باتو بدر میکنم
درآغوشم میگیری 
محکم به سینه ات فشارم میدهی
درد شیرینی در استخوانهایم میپیچد
تمام خستگیهایم را با فریادی از گلو خارج میکنم
سرم را روی شانه ات میگذارم
پشتم را نوازش میکنی
ومن با بوسه ای مهربانیت را جبران میکنم