اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه مــــن مانـــــــده ام - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 10:14

مــــن مانـــــــده ام و 16 جلـــــــد


لغـــت نامـــــه کــه هیـــــــچ کــــدام از واژهـــــــایش


متــــــرادف “دلتنگــــــــــی” نمیشــــــود…..


کـــــاش دهخـــــدا میـــدانســـت دلتنگـــــــی معنــــــا نـــــدارد !!درد دارد .....