اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه حسادت - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 16:03
غیــرت همــان حســادت اســت امــا از نــوع مردانــه اش

شایــد هــم حســادت همـان غیــرت اســت

امـــا بــا نــام زنـانــه اش...